14.9.09

روز سبز مردم ایران (روز قدس سابق)، حماسه ای ديگر از خس و خاشاك ها


روزها گذشت و گذشت
نداها و سهرابها پرپر شدند
هر روز باتوم و شلاغ و گلوله شد سهم جوان ایرانی
ستاره دار شدن هم جزوی از زندگی دانشجو
گلوله ...
باتوم...
شکنجه...
تجاوز...

شد جواب حق خواهی کوچک نسل امروز ایرانی...

برای پایمال نشدن خون نداها و سهرابها و هزاران جوان پرپر شده دیگر
برای رسیدن به حق انسانی و جامعه ای انسان مدار برای خود و نسلهای آینده کشورمان
برای رسیدن به فردایی بهتر و روشن
و به دنبال راهی برای آزادی و آزادگی...


وعده ما روز سبز مردم ایران ''روز قدس سابق

No comments:

Post a Comment