27.8.11

درگیریهای شدید در شهرهای اورمیه و تبریز


منابع آگاه می گویند که رژیم هزاران تن از نیروهای ضد شورش از مناطق مختلف ایران بخصوص شمال، جنوب خراسان، کرمان، کردستان و لرستان را راهی آذربایجان کرده است بگونه ایکه تعداد نیروهای غیر بومی بیشتر از نیروهای بومی خود آذربایجان شده است. این درحالی است که مردم آذربایجان دوستدار تمام اقوام همسایه بوده و خواهد بود.

به گزارش اؤیرنجی ، از شهر اورمیه خبر می رسد که صدای آژیر آمبولانسها در خیابان امینی و کاشانی و باکری اورمیه به شدت شنیده می شود. درگیری به محلات غیر مرکزی اورمیه کشیده شده است. هم اکنون در میدان جیران، حسین آباد درگیری های شدید گزارش می شود. تجمعات آذربایجانیها برای نجات دریاچه اورمیه از طرف نیروهای امنیتی ایران به خشونت کشیده شد. شمار زخمیها رو به افزایش است. مردم هنوز خیابانهای اصلی شهر را ترک نکرده اند.

تظاهرات در ارومیه - ۵ شهریور حمایت از دریاچه اورمیه