28.8.09

سخنان احمدی نژاد


۲۸ جمعه اکتبر
امروز احمدی نژاد باز با سخنان کلیشه ای سعی بر این داشت که باز خودی نشان دهد و این پیروزی نه چندان شیرین را به رخ همگان بکشد باز مثل همیشه با مدل گویش گستاخانه و آنتیک در میدان می تازید بی آنکه بداند چه می گوید و آثار این لحن صحبت چیست
تا کی باید نشست و افسار مملکت را به دست دکترانی چون او سپرد تویی که به خود می بالی آیا دیگر وقت آن نرسیده که بفهمی دین و قانون ساخته شدند که مردم در آسایش باشند نه اینکه دین و قانون در آسایش باشند و مردم در عذاب
جناب دکتر مرد جنگجو یکه تاز میدان زیبای خفته دیگر دوران این عرایض نیست لحظه ای درنگ کن از زاویه ای دیگر به دور از خود خواهی به داستان تلخ ایران زمین نگاهی کن
به دنبال چه هستید آیا تمام این دوران سختی تاراج و کشتار و چپاول کافی نیست
این نگاه خسته مردم دامان شما را خواهد گرفت بتازید تا می توانید آرام تر که خط پایان نزدیک است