14.9.09

ولایت فقیه

همیشه همینگونه میشود که اگر کسی را بیش از حد مورد توجه قرار داد
این شخص از حالت عادی خود خارج میشود و دیوانه وار احساس قدرت می کند
این فرضیه فقط مختص ایرانیها با ولایت فقیه نیست بلکه شامل حال رهبر کاتو لیکهای جهان نیز میشود با تفاوت اینکه نظام سلطه رنگ و بویی در میان مسیحیان ندارد و قرنها پیش این نوع پوشش حکومتی را در دل تاریخ مدفون کردند
ولی ما هنوز در عصر حاضر ممنون از سیاستمداران و دولتمداران خویش این حکومت دیکتاتوری را به دوش می کشیم خود و داستان ایران زمین با این تمدن سرشار را مضحکه خاص و عام کردیم
که دیگر کار به جایی می رسد ولایت فقیه در نماز جمعه خود را با امام اول شیعیان مقایسه می کند
و مردمی نا آگاه که همچنان هر جمعه به دنبال کسب تکلیف از انسانی نا آگاه هستند که حتی از نظر علمی موجه نیست
به راستی آدمی تا چه حد قدرت نزول دارد

No comments:

Post a Comment