31.8.09

افغانستان


TEHERAN - Ci vuole coraggio. Per uscire di casa e andare a votare. Per raccontare e denunciare quello che è successo. Semplicemente per riuscire a sopravvivere in Afghanistan. Tra bombe e minacce. Tra soldati e talebani. Lal Mohamed è un uomo coraggioso. Uno dei tanti eroi che vivono nel paese. Il 20 agosto ha sfidato i talebani. Ha lasciato il suo villaggio, nella provincia di Uruzgan, per andare in uno dei seggi elettorali. Non c'era minaccia a convincerlo di non uscire di casa. I Mujaheddin l'hanno fermato e, dopo averlo picchiato a sangue, gli hanno tagliato naso e orecchie. Lo hanno lasciato così, sul ciglio della strada, come esempio per tutti gli afgani che volevano esercitare il loro diritto di voto. E che sperano nella democrazia e nel futuro.
در افغانستان این شخص فقط به خاطر حق انتخاب توسط افراد طالبان مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و بعد از درگیری بینی او را می برند و او را در کنار خیابان رها می کنند اشخاصی مثل او در افغانستان زیاد هستند که به امید دموکراسی از جان مایه می گذارند
اینجا

No comments:

Post a Comment