5.1.10

نامه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران به موسوی

تا رسیدن به اهداف ملی و الهی جنبش سبزهمراه شما هستیم

برادر ارجمند و نستوه مهندس میر حسین موسوی
فلسفۀ قیام عاشورای سرور آزادگان جهان حسین بن علی (ع) مبارزه با ظلم و جور، احقاق حق و احیای دین بوده است و همان، امروز فلسفۀ حرکتی است که با نام جنبش سبز برای استیفای رأی و حقوق ملت و مبارزه با "دروغ" که ریشۀ کناهان بزرگ و سر منشاء فساد است و متاسفانه نظام مقدس جمهوری اسلامی را چون موریانه از درون خورده و پوسانده است شکل گرفته و در صدد احیای ارزشهای والا و جاودانه ایست که ملت بزرگ ایران بر اساس آنها انقلابی اصیل را در رکاب رهبر بزرگ خویش، امام خمینی، که امروز فقدان وجودش بیش از هر زمان برای یاران و پیروانش حس می شود، پدید آورد و نظامی را بنیان نهاد تا ضامن رفاه و آسایش دنیای مردم و سعادت اخروی آنان باشد. این جنبش، در امتداد انقلاب اسلامی و در جهت احیای ارزشهای اصیل آن و تحقق شعار مردمی "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" است

عاشورای خونین امسال که با تقدیم شهدا و مجروحین بسیاربه پای آرمان دیر پای اسلام و آزادی از سوی ملت بزرگ و مقاوم گذشت و خواهر زادۀ گرامی شما نیز در زمرۀ آنان بود گواه حقانیت این جنبش و راهی ست که برگزیده شده است

خداوند خود پاسدار این خونهای بناحق ریخته شده است و خون شهید بی ثمر نخواهد ماند

این مصیبت را به شما و بازماندگان همۀ این شهدا تسلیت عرض نموده و بر همراهی با شما تا رسیدن به اهداف ملی و الهی جنبش سبز تأکید می کنیم

انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی ایران
هشتم دی ماه ۱۳۸۸


No comments:

Post a Comment