20.9.09

من خسته

Dokmehaye kande, etesabe khande, yek shekanje dar konj, zarbeye koshande, pelehaye tarik, manteghe ofooni, rooye mize tahrir estekane khooni. Yek cheraghe roshan rooye ketfe divar, gardane shabe man zire tighe enkar.

دکمه های کنده اعتصاب خنده یک شکنجه در کنج ضربه کشنده پله های تاریک منطق عفونی روی میز تحریر استکان خونی یک چراغ روشن روی کتف دیوار گردن شب من زیر تیغ انکار

No comments:

Post a Comment