5.9.09

همین و کم داشتیم
Chavez: per l'Iran il nucleare è un diritto sovrano

Teheran
L'intervento di Chavez ha fatto seguito alla recentissima, ennesima sfida lanciata dal presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad il quale, nel ribadire la volonta' di Teheran di dotarsi in proprio di energia nucleare a basso costo

خدا میدونه به این یکی چه باجی میدن که کاسه داغ تر از آش شده که همه موقعیتشو مخصوصا الان که نزدیک انتخاباتشونه به خطر میندازه به خاطر ایران دقیقا قابل اندازه گیریه یا چیزی که میگیره کافیه براش یا نتایج انتخاباتشون مثل ایران از قبل تعیین شده که اینقدر خیالش راحته از این دو حالت خارج نیست یکی نیست بهش بگه خودتی

No comments:

Post a Comment