21.9.09

شعارهای روز امید سبز ایران

استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، ما اهل کوفه نیستیم، پشت یزید بایستیم و مرگ بر خامنه ای است که توسط مردم در روز جمعه سر داده شد

No comments:

Post a Comment