5.9.09

یک سخن احمقانه

هیچ سخنی سنگینتر و زشت تر از سخن خامنه ای نبود که گفت این شورش و تظاهرات فقط کاریکاتوری از انقلاب ۵۷ بود ولی حرف من به این آقا اینه که بازی تازه شروع شده بشین و تماشا کن که شاهنامه آخرش خوشه

No comments:

Post a Comment