27.8.09

رزمایش امنیت و آرامش


طبق اخبار منتشر شده امروز در پایتخت رزمایش وسیعی صورت گرفته که به قول آقایان مدافع حقوق مردم این طرح جهت امنیت و آسایش شهروندان تهرانی انجام شده اما رزمایش چه ربطی به آسایش داره و آیا مردم با این تهران به اصطلاح میدان عرض اندامهای بهت برانگیز در آسایش بود؟

No comments:

Post a Comment